Piątek, 22 czerwca 2018, tydzień nieparzysty (25)
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
Aktualności RSS

Strona główna

DR HAB. MAŁGORZATA BURCHARD-DZIUBIŃSKA, PROF. NADZW. UŁ

pokój: A 315
tel.: +48 42 635 51 59
e-mail: malbur@uni.lodz.pl
konsultacje:

 • 1986 r. – uzyskanie tytułu magistra nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki handlu zagranicznego (indywidualny tok studiów) Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • 1988 r. – ukończenie kursu pedagogiczny w Studium Podyplomowym Doskonalenia Pedagogicznego na Uniwersytecie Łódzkim
 • 1996 r. – ukończenie studium podyplomowego z zakresu zarządzania i ekonomii – Synergy Program in Management and Economics Training and Development for Teachers and Researchers na Uniwersytecie w Lund
 • 1997 r. – uzyskanie tytułu tytuł doktora nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy Ekologiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu w okresie transformacji systemowej, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Krajewskiej
 • 2008 r. – uzyskanie tytułu doktora habilitowanego w zakresie ekonomii na podstawie rozprawy Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2006

Profesor Małgorzata Burchard-Dziubińska od początku swojej kariery naukowej uzupełnia wiedzę i prowadzi badania we współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Była stypendystką DAAD (1989 r. Internationaler Sommerkurs für deutsche Sprache, Kultur und Wirtschaft na Uniwersytecie w Mannheim), rządu norweskiego (1996 r. Work Resarch Institut w Oslo). Korzystała także ze stypendium naukowego Ludwig – Erhard – Stiftung we Vlotho – Bonn (2006 r.). Odbyła kilka staży naukowych – między innymi: na RWTH w Akwizgranie, w Center for Working Life Research and Development na Uniwersytecie w Halmstad i na Uniwersytecie w Münster.

 • ekonomia instytucjonalna
 • ekonomia ochrony środowiska przyrodniczego
 • współpraca międzynarodowa w ochronie środowiska przyrodniczego
 • rozwój zrównoważony
 • zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
 • 1993-1994 r. – “Entrprise Behaviour and Economic Reform: A Comparative Study In Central and Estern Europe” na zlecenie Banku Światowego.
 • 1999 r.- Tempus – Phare IB_JEP-14018 –1999 „Region świętokrzyski w badaniach Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach”, kierownictwo projektem zespołowym „Problematyka ekologiczna w ocenie mieszkańców województwa świętokrzyskiego”
 • 2004-2005 r. – „Prokonkurencyjna strategia rozwoju gospodarczego Polski” – projekt badawczy 2H02C 066 24, współautorstwo z M. Kociszewską- Panaszek opracowania „Ekologiczne uwarunkowania konkurencyjności gospodarki Polski”
 • 2005 r. – „Urban Water Management” – projekt realizowany przez Międzynarodowe Centrum Ekologii PAN we współpracy z UNESCO.
 • 2008 r. – Foresight Polska 2020 – sekretarz panelu badawczego Polityka produktowa w ramach pola badawczego Zrównoważony rozwój Polski
 • 2008 r. – Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza teren Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorstw wynikających z pakietu klimatyczno – energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku – (na zlecenie UKIE) kierownictwo projektu.
 • Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa ekonomicznego – Oddział w Łodzi
 • Członek Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski
 • Członek Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Redaktor naczelna czasopisma” Gospodarka w Praktyce i Teorii”
 • Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Ekonomia i Środowisko”
 • Przewodnicząca Rady Programowej czasopisma „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”
 • Brązowy Krzyż Zasługi
 • Honorowa odznaka: Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego

Profesor Małgorzata Burchard-Dziubińska jest autorką ponad 70 publikacji oraz współautorką 4 kolejnych. W ostatnich latach ukazały się między innymi:

 • Zarządzanie ekologiczne w przedsiębiorstwie przemysłowym, [w:] Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” nr 26, Wrocław 2000, s. 32-40.
 • Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia, (wstęp i redakcja naukowa t. I i II.), Wyd. Biblioteka, Łódź, 2000.
 • Wybrane problemy finansowania ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej, [w:] M. Burchard – Dziubińska (red.), „Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska – problemy, korzyści, zagrożenia”, t. I , Wyd. Biblioteka, Łódź, 2000, s. 201 – 209.
 • Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie, [w:] „Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej”, Zeszyt Naukowy Nr 2. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2000, 115-126.
 • Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju – kłopotliwy owoc decyzji politycznych, [w:] F. Piontek (red.), „Ekonomia a rozwój zrównoważony”, t. I, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001, s. 64-72.
 • Programy dobrowolne jako instrument realizacji polityki ekologicznej, [w:] S. Czaja (red.), „Nowe instrumenty w polityce ekologicznej”, Biblioteka ”Ekonomia i Środowisko” Nr 28, Wojnowice – Wrocław 2001, s. 49 – 56.
 • Sektorowe programy ochrony środowiska w polskim przemyśle, [w:] G. Dobrzański (red.,) „Teraźniejszość i przyszłość ekorozwoju w Polsce”, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002, s. 197 – 207.
 • Partycypacja pracownicza w zarządzaniu środowiskowym, [w:] S. Rudolf, „Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie”, Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania Nr 5, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, 139-146.
 • Issues of Environmental Protection In Selected Sectoral Programs for the Restructurization of Polish Industry, [w:] “Comparative Economic Research – Central and Eastern Europe”, Uniwersytet Łódzki , Łódź 2002, s 167 – 183.
 • Fundusze celowe w ochronie środowiska, (współautorstwo z D. Burzyńską), „Acta Universitatis Lodziensis”, Folia Oeconomica 163, Łódź 2003.
 • Rola informacji w kształtowaniu międzynarodowej współpracy w sprawie zmian klimatu, „Ekonomia i Środowisko” Nr 1(23), 2003, s. 114-124.
 • Konflikty ekologiczne związane z lokalizacją obiektów „niechcianych”, [w:] S. Czaja (red.), „Konflikty i współpraca w realizacji strategii ekorozwoju”, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko, nr 30, Wrocław 2003, s. 35-44.
 • Wpływ polityki ekologicznej na przemiany strukturalne w problemowych sektorach polskiego przemysłu, [w:] E. Kwiatkowski, T. Tokarski (red.), „Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne”, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003, s. 269 – 290.
 • Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] „Gospodarka w praktyce i teorii”, Nr 2(15) 2004, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Unii Europejskiej – funkcjonowanie rynku energii elektrycznej, [w:] „Ekologiczny wymiar integracji Polski z Unią Europejską”, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko”, Nr 31, Lądek Zdrój 2004, s. 17-25.
 • Ochrona środowiska jako przyczyna konfliktów na szczeblu lokalnym, [w:] S. Kozłowski (red.), „Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego”, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004, s. 485-492.
 • Subsydiarność w polityce ekologicznej Unii Europejskiej [w:] T. Łaguna (red.) „Ekologiczne aspekty gospodarki przestrzennej”, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Olsztyn 2004, s. 39-45.
 • Ochrona powietrza atmosferycznego jako rodzaj globalnego dobra publicznego, [w:] A. Budnikowski, M. Cygler (red.), „Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji”, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2004, s. 193 – 202.
 • Wybrane ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami komunalnymi, [w:] „Dzieje rzeczy niepotrzebnych, czyli gospodarka odpadami”, materiały pokonferencyjne, Ośrodek Edukacji Ekologicznej „ W Lesie Łagiewnickim”, Łódź 2004, s. 8-14.
 • Rozwój technologii proekologicznych jako stymulator wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski i Unii Europejskiej, [w:] R. Piasecki (red.) „Determinanty pozycji konkurencyjnej Polski w Unii Europejskiej”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2005.
 • Ekologiczne uwarunkowania konkurencyjności gospodarki Polski, (współautorstwo z M. Kociszewską – Panaszek), [w:] R. Piasecki (red.), „Konkurencyjność gospodarki Polski”, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2005, s. 65 – 101.
 • Instytucje ochrony środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] S. Rudolf (red.), „Nowa ekonomia instytucjonalna – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005, s. 197 – 214.
 • Równoważenie rozwoju regionalnego – wybrane problemy związane z budową strategii rozwoju województwa łódzkiego, [w:] S. Rudolf, „Polityka gospodarcza Polski a szanse rozwoju podmiotów gospodarczych regionu łódzkiego”, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Łodzi, Łódź 2005, s. 87 – 98.
 • Rozwój technologii proekologicznych jako instrument realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] S. Czaja (red.), „Zrównoważony rozwój – doświadczenia polskie i europejskie”, Biblioteka „Ekonomia i Środowisko” Nr 33, Nowa Ruda 2005, s. 67 – 76.
 • Działania na rzecz wdrażania zrównoważonego rozwoju w układzie globalnym i Unii Europejskiej, „Ekonomia i Środowisko” Nr 2(28) 2005, s. 15-26.
 • Przyrodnicze aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] M. Czyż (red.), „Wybrane aspekty równoważenia rozwoju”, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005, s. 7 – 15.
 • Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu transgranicznemu transportowi zanieczyszczeń, [w:] J. Burchard (red.), „Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce” – t. III, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 11 – 21.
 • Research trends in economics of environment protection related to water management, Ecohydrology and Hydrobiology, 2005, Vol 5, No4, s. 343-350.
 • Instytucjonalne aspekty międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006. (rozprawa habilitacyjna).
 • Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego, [w:] R. Piasecki (red.) „Ekonomia rozwoju“, PWE, Warszawa 2007, s. 219-236.
 • Der Umweltschutzt in Polen in Zeitraum der Systemtransformation, Aktuaelle Ostinformationen, 2007, nr 1/2 2007, s.17-25, Gesamteeuropäische Studienwerk e.V.
 • Koszty transakcyjne wdrażania zrównoważonego rozwoju, w: Problemy interpretacji i realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] B. Poskrobko, G. Dobrzański, (red.) Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007, s. 75-88.
 • Dylematy związane ze stosowaniem podatków ekologicznych, [w:] Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki, 2007, nr 208, s.39-52.
 • Ochrona środowiska przyrodniczego w Polsce w okresie transformacji systemowej, [w:] Folia Oeconomica, Uniwersytet Łódzki 2008, nr 219, s.189-200.
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ochronie środowiska, [w:] „Społeczna odpowiedzialność organizacji gospodarczych”, Wyższa Szkoła Ekonomii
 • i Prawa w Kielcach, Kielce 2008, s. 125-138.
 • Koszty wdrażania prawa ochrony środowiska, [w:] D. Kopeć, N. Ratajczyk (red.) Prawo ochrony przyrody – stan obecny, problemy perspektywy, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź 2008, s. 155-161.
 • Analiza problemu przenoszenia zakładów z sektorów produkujących cement, stal, szkło oraz aluminium poza terytorium Polski i UE na skutek pojawienia się nowych przeszkód dla przedsiębiorców wynikających z pakietu klimatyczno – energetycznego oraz ocena proponowanych mechanizmów zapobiegających temu zjawisku, (współautorstwo z D. Lipińską) w: Pakiet klimatyczno – energetyczny. Analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008, s. 353 – 413.
 • Wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie polutogennych sektorów polskiej gospodarki, [w]: Wpływ idei zrównoważonego rozwoju na politykę państwa i regionów. Tom 1. Problemy ogólnopaństwowe i sektorowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 2009, tom 1., s. 208-217.
 • Instytucje ochrony środowiska przyrodniczego w budowie zrównoważonego rozwoju w Polsce w okresie transformacji, [w]: Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 174-193.
 • Uwarunkowania i kierunki rozwoju klastra w Łodzi [w:] Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, T. 1., E. Lorek (red.) Monografia naukowa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, s. 140 – 147.
 • Recenzja książki: Z. Bukowski Zrównoważony rozwój w systemie prawa, [w:] Ekonomia i Środowisko nr 2(36)/ 2009 , s. 158-160.
 • Dostosowanie standardów nauczania na kierunkach ekonomicznych do kształcenia na rzecz rozwoju zrównoważonego, [w]: Problemy Ekologii, 2009, vol. 13 nr 5, s. 280.
 • Wpływ polityki klimatycznej Unii Europejskiej na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw z sektorów objętych obowiązkiem uczestnictwa w handlu uprawnieniami do emisji CO2 w świetle badań ankietowych, [w:] W. Suwała (red.) Analiza problemu relokacji źródeł energii elektrycznej dla polskiego systemu elektroenergetycznego i przedsiębiorstw w wyniku polityki klimatycznej UE, Instytut Gospodarki surowcami Mineralnymi i Energią, PAN, Studia Rozprawy Monografie155, Kraków 2009, s.65-95. (współautorstwo z D. Lipńską).
 • Dostosowanie standardów nauczania na kierunkach ekonomicznych do kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju, [w:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – B. Poskrobko (red.) Edukacja dla ładu ekonomicznego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Wrocław – Białystok 2010, s. 139-150.
 • Zrównoważony rozwój – naturalnie – cykl artykułów w Przeglądzie Komunalnym nr: 2/2010 s. 20-21.
 • Zrównoważony rozwój – naturalnie 3/2010 s. 24-25.
 • Zrównoważony rozwój – naturalnie 4/2010 s. 24-25.
 • Zrównoważony rozwój – naturalnie 5/2010 s. 24-25.
 • Zrównoważony rozwój – naturalnie 6/2010 s. 18-19.
 • Zrównoważony rozwój – naturalnie 7/2010 s. 20-21.
 • Wartościowanie środowiska przyrodniczego [w:] Przegląd Komunalny 8/2010 s. 16-17.
 • Dyskontowanie przy inwestycjach w ochronie klimatu [w:] Przegląd Komunalny 9/2010 s. 18-19.
 • Wpływ polityki klimatycznej UE na konkurencyjność gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Wpływ sieci Natura 2000 na rozwój obszarów wiejskich, B. Kryk (red.) Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Aspekty ekologiczne, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 30-48.
 • The role of a company’s external environment in forming corporate social responsibility [w:] Path of Regional Development: the Policy and Infrastructure, Ed. K. Malik, Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, s. 123 – 143.
 • Rozwój instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju [w:] M. Burchard – Dziubińska, A. Rzeńca (red.) Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym, – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 81-105.
 • redakcja: M. Burchard – Dziubińska, A. Rzeńca, Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym – teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2010.
 • redakcja: M. Burchard – Dziubińska, A. Rzeńca, Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym i regionalnym – wyzwania dla miast i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
 • Ekologiczne determinanty rozwoju gospodarczego [w:] R. Piasecki (red.), Ekonomia rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, wydanie II zmienione, Warszawa 2011, s. 229-246.
 • Polityka klimatyczna Unii Europejskiej [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw – Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Kazimierzowi Górce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 124-138.
 • Kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa [w:] B. Poskrobko, Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2011, s. 122-137.
 • Zrównoważony biznes – dlaczego tak trudno o sukces? [w:] B. Powichrowska (red.) Przedsiębiorstwo w warunkach zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011, s. 91-103.
 • Wpływ polityki klimatycznej na konkurencyjność Unii europejskiej, [w:] AURA 10/2011, s. 4-6.
 • Społeczna odpowiedzialność w sektorze MŚP, [w:] ecomanager 9/2011, s. 44-45.
Do góry
wersja do druku
Copyright © 2012 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
strony internetowe Łódź